Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Rødding Højskoles Elevforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er – uafhængigt af partipolitiske interesser – at fremme interessen for og kendskabet til Rødding Højskole.
Stk. 2. Foreningen afholder elevmøder og udgiver i samarbejde med højskolen et årsskrift.
Stk. 3. Foreningen fører en løbende dialog med højskolens ledelse om tiltag, der må formodes at understøtte højskolens fremtidige virke.
Stk. 4. Foreningen understøtter kontakten mellem gamle elever og højskolen med det formål at fastholde dem som et positivt bagland.
Stk. 5. Foreningen støtter Rødding Højskoles værdigrundlag.

§ 3. Optagelse af medlemmer
Stk. 1. Enhver, som har været elev på et langt kursus eller ansat på Rødding Højskole, eller som er medlem af skolekredsen, kan optages som medlem.
Stk. 2. For at være medlem skal kontingentet være betalt.

§ 4. Udmeldelse af medlemmer
Medlemmer kan udmelde sig skriftligt uden varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 5. Udelukkelse af medlemmer
Stk.1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som modarbejder foreningens formål, jf. § 2.
Stk.2. Beslutningen kan indankes for foreningens generalforsamling.

§ 6. Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen

§ 7. Ordinær generalforsamling
Stk. 1.a Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes på det årlige elevmøde.
Stk. 1.b. Elevmødet afholdes i 2. halvår.
Stk. 2. Årsskriftet vil indeholde en indkaldelse til det følgende års generalforsamling. Ved udsendelse af indbydelse til elevmøde, vil der være indkaldelse til generalforsamling. Elevforeningen skal med mindst 4 ugers varsel indkalde til generalforsamling på elevforeningens hjemmeside (www.rhelev.dk)
Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde flg. punkter
I) Valg af stemmetællere, dirigent og protokolfører
II) Aflæggelse af formandens beretning
III) Godkendelse af regnskab
IV) Behandling af indkomne forslag
V) Fastsættelse af medlemskontingent
VI) Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
VII) Valg af revisor og revisorsuppleant
VIII) Evt.
Stk. 4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen
Stk. 5.a. Ændringsforslag til vedtægterne skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.
Stk. 5.b. Ændringsforslag til vedtægterne skal meddeles til medlemmerne på elevforeningens hjemmeside (www.rhelev.dk)
Stk. 6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af formanden og dirigenten.
Stk. 7. Alle fremmødte på generalforsamlingen har taleret

§ 8. Stemmeberettigelse og valgbarhed på generalforsamlingen
Stk.1. Medlemmer jf. §3 har stemmeret
Stk. 2. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stk. 3.a. Alle sager på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de afgivne stemmer)
Stk. 3.b. Vedtægtsændringer og nedlæggelse af foreningen kræver dog kvalificeret flertal jf. §§ 17 og 19.
Stk. 4. Personvalg foregår skriftligt, hvis der er flere kandidater til posten og desuden når mindst ét stemmeberettiget medlem forlanger det.
Stk.5. Ethvert medlem jf. §3, kan vælges til bestyrelsen. Nuværende ansatte på en folkehøjskole eller i Folkehøjskolerne Forening i Danmark (FFD) er ikke valgbare, medmindre der er tale om midlertidige ansættelser på mindre end 12 måneders varighed.

§ 9. Valg af bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen (fire personer i ulige år og tre i lige år).
Stk. 2. Endvidere vælges to suppleanter for et år ad gangen.
Stk. 3 Ved valg til bestyrelsen indsamler dirigenten forslag til kandidater.
Stk. 4 Afstemningen er skriftlig og der må skrives det antal navne på stemmesedlen, der skal vælges til bestyrelsen.
Stk. 5 De kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er første- og andensuppleanter i henhold til deres stemmetal.
Stk. 6 Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet i bestyrelsen finder anledning hertil, eller mindst ¼ af medlemmerne forlanger det.
Stk. 2.a. Dagsorden og forslag til behandling skal forelægges skriftligt for bestyrelsen sammen med kravet om indkaldelse.
Stk. 2.b. Dagsorden og sammendrag af forslag til behandling skal anføres i indkaldelsen.
Stk. 2.c. Indkaldelse varsles skriftligt til medlemmerne to uger før afholdelse ellers jf. §7 stk. 3.

§ 11. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af syv medlemmer samt to suppleanter.
Stk. 2.a. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og repræsentant i Rødding Højskoles bestyrelse.
Stk. 2.b. Konstitueringen foretages senest en uge efter generalforsamlingen.
Stk. 3.a. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når ½ af bestyrelsen er fremmødt.
Stk. 3.b. Forslag er vedtaget, når mere end halvdelen af den nedsatte bestyrelse stemmer for. Ved stemmelighed udgør formandens – eller i formandens fravær den fungerende formands – stemme udslaget.
Stk. 4.a. Formanden indvarsler bestyrelsesmøde, når der er anledning hertil, eller hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer har ønske herom.
Stk. 4.b. Indvarsling af bestyrelsesmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 4.c. Indvarslet skal indeholde dagsorden med angivelse af alle væsentlige punkter til behandling på mødet.
Stk. 5. Det er bestyrelsens pligt at påse, at alt væsentligt vedrørende foreningen og bestyrelsens beslutninger og udtalelser bliver ført til referat
Stk. 6. Suppleanter har kun stemmeret, såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer ikke er fremmødte, men deltager ellers på lige fod med bestyrelsen i det daglige arbejde.
Stk. 7. Afgående elevhold vælger en årgangsrepræsentant, som sidder et år efter bestyrelsens næste konstituering. Årgangsrepræsentanten har ikke stemmeret, men deltager på lige fod med bestyrelsen i det daglige arbejde.

§ 12. Bestyrelsens arbejde
Stk.1. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige administration.
Stk.3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at tage sig af særlige opgaver.

§ 13. Bemyndigelse og tegning
Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen efter disse vedtægter og tegner den samlede forening udadtil
Stk.2. Økonomisk tegnes foreningen af formanden og kassereren i foreningen.
Stk. 3. Bestyrelsen har bemyndigelse til i fornødent omfang at ansætte lønnet hjælp.
Stk. 4. Bestyrelsen kan meddele prokura til en person.

§ 14. Økonomi og regnskab
Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. april til 31.marts
Stk.2. Bestyrelsen skal sørge for at alle oplysninger er tilgængelige for revisorerne.
Stk. 3. Såfremt der modtages kommunalt tilskud efter folkeoplysningsloven, skal bestyrelsen drage omsorg for at retningslinierne overholdes.
Stk.4. Konti i pengeinstituttet noteres i foreningens navn.
Stk. 5. Det årlige regnskab offentliggøres i årsskriftet.

§ 15. Hæftelse og ansvar
Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser.
Stk. 2. Foreningen hæfter alene med dens respektive formue.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen
udover kontingentforpligtigelser.

§ 16. Revision
Stk. 1.1. Foreningens to revisorer er valgt på generalforsamlingen.
Stk. 1.2. Revisorerne vælges skiftevis hvert andet år og sidder for to år ad gangen. Desuden vælges en revisorsuppleant for et år.
Stk. 2. Revisorerne har uanmeldt og til enhver tid ret til at efterse foreningens beholdninger og bogholderi.
Stk. 3. Revisorerne påser, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens drift og status.
Stk. 4. Revisorerne påser, at retningslinierne for modtaget tilskud efter folkeoplysningsloven overholdes, såfremt foreningen modtager dette. Regnskaberne revideres iht. retningslinierne herfor.
Stk. 5. Revisorerne påtegner regnskabet med en kort erklæring om resultatet af deres undersøgelse.
Stk. 6. Revisorerne redegør i revisorprotokollen over for bestyrelsen for omfanget af deres undersøgelser og meddeler heri eventuelle forhold, som bestyrelsen bør være opmærksom på.

§ 17. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, når disse er indkommet som rettidigt indsendt forslag og fremlagt på generalforsamlingen.
Stk. 2.For godkendelse af vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for.

§ 18. Elevforeningens mandat i Rødding Højskoles bestyrelse
Stk. 1. Elevforeningens repræsentant i Rødding Højskoles bestyrelse udpeges af elevforeningens bestyrelse.
Stk. 2. I højskolebestyrelsens daglige arbejde er repræsentanten alene bundet af sin egen overbevisning.
Stk. 3. Skal højskolebestyrelsen afgøre sager, der er omfattet af elevforeningens formål, jf. § 2, skal repræsentanten som udgangspunkt forelægge sagerne for elevforeningens bestyrelse. Herefter pålægger bestyrelsen repræsentanten et mandat til at deltage i den konkrete afgørelse.
Stk. 4. Er det efter omstændighederne ikke muligt for elevforeningens bestyrelse at samles, jf. stk. 3 inden højskolebestyrelsen træffer afgørelse, skal repræsentanten egenhændigt træffe afgørelse ud fra en vurdering af, hvad der er bedst set fra elevforeningens synsvinkel. Elevforeningens bestyrelse skal hurtigst muligt have en redegørelse for forløbet.
Stk. 5. Er repræsentanten under tavshedspligt i sit arbejde i højskolebestyrelsen, må elevforeningens bestyrelse acceptere repræsentantens indstilling til, hvad der er det bedste resultat set fra elevforeningens synsvinkel.

§ 19. Foreningens opløsning
Stk. 1. Til beslutning om foreningens opløsning kræves at en sådan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én og højst tre måneders mellemrum.
Stk. 2. Den generalforsamling, der måtte opløse foreningen, træffer beslutning om brug af midlerne.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 8. aug. 2015

§20 Røddingprisen
Stk. 1. Røddingprisen tildeles personer, foreninger eller organisationer, som har været med til at skabe den kulturelle og historiske rodfæstethed, der giver styrken til at være en deltagende medborger i et globaliseret samfund.
Stk. 2.a. Udvalgskomitéen består af 5 personer, hvor to af kandidaterne er fra Elevforeningens bestyrelse.
Stk. 2.b: Elevforeningens bestyrelse vælger herudover tre repræsentanter til komitéen bag Røddingprisen: Én repræsentant mellem elevforeningens medlemmer, én repræsentant i Rødding Højskoles personale eller bestyrelse, samt én repræsentant udefra.
Stk. 2.c: De udpegede medlemmer, jf. stk. 2.b sidder i udvalgskomitéen i højest 3 år.
Stk. 3.a. Det påhviler Elevforeningen at styrke kendskabet til prisen overfor foreningens medlemmer, og gøre en indsats for at indsamle kandidater som komitéen kan udpege prisen til.
Stk. 3.b. Elevforeningen kan uddele Røddingprisen årligt i forbindelse med elevmødet, jf. §7 stk. 1.b.
Stk. 3.c. Røddingprisen bliver udbetalt til modtager via bankoverførsel.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 11. aug. 2018